Umowa wypożyczenia przyczepki

UMOWA WYPOŻYCZENIA PRZYCZEPKI Nr …… / ..…. / ……

Zawarta w dniu ………………………, w Dąbrowie Górniczej, pomiędzy firmą:
F.H.U. Rowerowa Norka Monika Kosmala z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Łaskowej 25 A
zwaną dalej wypożyczalnią,
a
………………………………………………….. zamieszkałym w ……………………………………………………….
legitymującym się dowodem osobistym seria ……………, numer ………………………………………… oraz drugim dokumentem potwierdzającym tożsamość: prawem jazdy, paszportem, innym*: ……………………………………………seria ……………, numer…………………………………
tel kontaktowy:…………………………………………………, zwanym dalej Klientem.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie przyczepki rowerowej Extrawheel/Weehoo, zgodnie z regulaminem wypożyczalni.

§ 2

Klient oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni.

§ 3

Przyczepka wraz z akcesoriami zawartymi w protokole przekazania sprzętu zostaje wypożyczona Klientowi w dniu…………………………….., dzień zwrotu……………………………………, Ilość dni wypożyczenia ……………………, koszt wypożyczenia………………………….., Miejsce zwrotu przyczepki ……………………………………………………………………………………………….. Opłata za okres wypożyczenia, w wysokości ……………… została zapłacona ………………………………………………… w dniu …………………………………………..

§ 4

Do innych, nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki od 1 do 3 stanowią integralną część Umowy.
Spis załączników:
Załącznik nr 1 – Cennik
Załącznik nr 2 – Protokół przekazania sprzętu
Załącznik nr 3 – Regulamin wypożyczalni

Życzymy udanej wyprawy!

 

………………………………………..                                                            ………………………………….

Klient                                                                       Przedstawiciel Wypożyczalni

Dodaj komentarz