Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PRZYCZEPEK ROWEROWYCH
§ 1

1. Definicje:
Wypożyczalnia – wypożyczalnia przyczepek rowerowych prowadzona przez F.H.U. Rowerowa Norka Monika Kosmala z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy
Łaskowej 25 A, posługującą się numerem NIP: 629-195-02-11.
Strona wypożyczalni – strona www wypożyczalni o adresie: www.eprzyczepkirowerowe.pl
Regulamin – regulamin, zgodnie z którym następuje zawieranie i wykonywanie umów najmu sprzętu prezentowanego na stronie Wypożyczalni.
Klient – osoba wypożyczająca przyczepkę.
Opłata rezerwacyjna – opłata, która umożliwia zarezerwowanie przyczepki w ustalonym terminie.
Umowa – umowa najmu, na podstawie której wypożyczana jest przyczepka.
Wypożyczenie osobiste – wypożyczenie, gdzie przekazanie przyczepki następuje podczas osobistego spotkania Klienta i przedstawiciela Wypożyczalni.
Wypożyczenie zdalne – wypożyczenie, gdzie przekazanie przyczepki odbywa się za pomocą firm pośredniczących – firm kurierskich lub firm świadczących usługi pocztowe.
Rachunek wypożyczalni – rachunek bankowy wypożyczalni. Dane rachunku wypożyczalni:
ING Bank Śląski:
29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
FHU Rowerowa Norka Monika Kosmala, ul. Łaskowa 25 A, 42-523 Dąbrowa Górnicza
Adres wypożyczalni – adres firmy: FHU Rowerowa Norka Monika Kosmala, ul. Łaskowa 25 A, 42-523 Dąbrowa Górnicza

§ 2

 1. Zgłoszenie zamiaru wypożyczenia przyczepki odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego prawidłowo Formularza rezerwacji na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, w temacie e-maila wpisując: „Rezerwacja przyczepki” lub telefonicznie (tel. 798782432).
 2. Po otrzymaniu e-maila z formularzem rezerwacji, dostępność sprzętu jest potwierdzana przez przedstawiciela Wypożyczalni drogą mailową bądź telefonicznie.
 3. W terminie 3 dni od potwierdzenia dostępności sprzętu Klient powinien wpłacić na rachunek wypożyczalni opłatę rezerwacyjną w wysokości 50 zł. Opłata rezerwacyjna zaliczana jest na poczet opłaty za wypożyczenie przyczepki.
 4. Jeżeli Wypożyczalnia nie otrzyma opłaty rezerwacyjnej w terminie 5 dni od potwierdzenia dostępności przyczepki rezerwacja jest anulowana.
 5. Opłata za okres wypożyczenia (zgodnie z cennikiem) – (minus) opłata rezerwacyjna pobierana jest:
  – w przypadku wypożyczenia osobistego – gotówką w momencie przekazywania przyczepki Klientowi lub przelewem bądź przekazem na rachunek wypożyczalni, dostatecznie wcześnie, by w momencie wypożyczenia pieniądze były zaksięgowane na rachunku wypożyczalni.
  – w przypadku wypożyczenia zdalnego – przelewem (dane osobowe muszą się zgadzać z danymi w dowodzie osobistym) na rachunek wypożyczalni, dostatecznie wcześnie, by w momencie nadania przesyłki pieniądze były zaksięgowane na rachunku wypożyczalni.
 6. Klient ma prawo rezygnacji z wynajmu przyczepki, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie wypożyczalni, najpóźniej na 14 dni przed umówioną datą wypożyczenia.
  W takim przypadku wypożyczalnia zwraca Klientowi zapłaconą opłatę rezerwacyjną, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o rezygnacji z wypożyczenia, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub gotówką w terminie i miejscu ustalonym przez obie strony.
 7. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia w terminie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wynajmu opłata rezerwacyjna jest traktowana jako odstępne i nie podlega zwrotowi. Za równoznaczne z rezygnacją z wypożyczenia jest traktowane również nie odebranie zarezerwowanej przyczepki w umówionym terminie.
 8. Przed podpisaniem Umowy Klient przedstawia:
  – w przypadku wypożyczenia osobistego – jeden ważny dokument tożsamości ze zdjęciem;
  – w przypadku wypożyczenia zdalnego – czytelne (dające możliwość odczytania wszystkich informacji na dokumencie) skany dwóch dokumentów ze zdjęciem, przesłane na adres: kontakt@rowerowanorka.pl.
 9. Wypożyczenie przyczepki następuje na podstawie Umowy podpisanej w następujący sposób:
  – w przypadku wypożyczenia osobistego – w dniu wypożyczenia przyczepki, składając podpisy na Umowie;
  – w przypadku wypożyczenia zdalnego – najpóźniej na 3 dni robocze przed wypożyczeniem przyczepki. Strony przesyłają zeskanowaną, podpisaną Umowę, w kolejności: najpierw Klient na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, następnie wypożyczalnia (Umowę podpisaną przez obie strony) na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 10. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia przyczepki powstałe z jego winy, w szczególności spowodowane użytkowaniem sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji przyczepek.
 12. Wraz z podpisaniem Umowy Klient zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w treści ww. Umowy oraz w niniejszym regulaminie.
 13. Wypożyczalnia wynajmuje Klientowi sprzęt sprawny, bez uszkodzeń.
 14. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu (przedstawiciel wypożyczalni wyjaśni sposób montażu oraz warunki użytkowania przyczepki), zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 15. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w Umowie. Sprzęt jest odbierany przez pracownika wypożyczalni:
  – w przypadku wypożyczenia osobistego – w dniu określonym w Umowie jako dzień zwrotu przyczepki, po uzgodnieniu telefonicznym miejsca i godziny odbioru.
  – w przypadku wypożyczenia zdalnego – w dniu określonym w Umowie jako dzień zwrotu przyczepki, przesyłając firmą kurierską na adres wypożyczalni.
 16. W przypadku wypożyczenia zdalnego przyczepka powinna być tak wysłana, by wypożyczalnia otrzymała ją w dzień określony w Umowie jako dzień zwrotu przyczepki.
 17. Podczas wypożyczenia oraz zwrotu przyczepki wypełniany jest Protokół przekazania sprzętu
 18. W Protokole przekazania sprzętu podawane są informację o stanie i kompletności wypożyczonej przyczepki.
 19. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży przyczepki lub jej części wypożyczalnia obciąża Klienta kosztami zakupu w/w części, zgodnie z cennikiem. Obciążenie następuje poprzez wystawienie rachunku i płatne w terminie 7 dni od wystawienia rachunku.
 20. W przypadku okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania wypożyczalni o zaistniałym fakcie.
 21. Nieuzasadniona, przekraczająca dobę zwłoka w zwrocie przyczepki powoduje zgłoszenie sprawy jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 22. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 23. Potwierdzeniem dokonania transakcji jest Umowa oraz rachunek wystawiony przez wypożyczalnię.
 24. W przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Policję oraz wypożyczalnię.
 25. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez wypożyczalnię w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz w celu przetwarzania ich w zbiorze danych klientów wypożyczalni. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Wszelkich zmian
  w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@rowerowanorka.pl.